مرگ بر بی غیرت و لعنت بر فارسی وان

تازگی ها دیدم مشتری پروپاقرص ماهواره کودکان شدند

و کودکان تمام برنامه های شبکه های منحرف را پیگیری می کنند

مرگ بر بی غیرت

لعنت بر فارسی وان

مرگ بر اسراییل

خاک بر سر فرهنگ برهنگی

خاک بر سر فرهنگ بی فرهنگی

خاک بر فرهنگ خیانت

حتما می خواهید بگید ذات باید پاک باشه

مرده شور ذات پاکی را ببرند که پای برنامه های فارسی وان و من و تو و ..... بشیند

این چه سرگرمی هست؟

این که آقا به زنش خیانت می کنه سرگرمی هست؟ فرهنگ است؟

این که خانم به همسرش خیانت می کنه سرگرمی هست؟ فرهنگ است؟

این که زوج ها تنوع طلب باشند سرگرمی هست؟ فرهنگ است؟

این که یک آقا یا خانم همزمان با چند نفر باشد سرگرمی هست ؟ فرهنگ است؟

راست می گویید این یک فرهنگ سازی است

فرهنگ حیوانیت به جای انسانیت

فرهنگ وحشی گری به جای اهلی گری

فرهنگ بی بند و باری به جای فرهنگ قید و بند داری

این یک تجاوز است

این یک هجمه است

این یک حمله است

این یک حمله به فرهنگ دینی و معنویت و کانون خانواده و سلامت اجتماع است

این شبکه ها دشمن جوان و پیر و مجرد و متاهل و کودک و نوجوان و مسلمان و غیر مسلمان و ایرانی و غیر ایرانی است

اما حرف آخرم

اسراییل و یهود بداند که اسلام زنده است و شیعه پایدار است و هستند بسیار کسانی که آرزویشان شهادت در راه آرمان هاست

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید