دوری از شما برایم سخت است

خدایااااااااااااااااااااااااااااااا

دوری از خانه

دوری از پدر

دوری از مادر

دوری از خواهر

دوری از بستگان

دوری از خواب

دوری از خوراک

را تحمل می کنم

ولی

دوری از شمااااااااااا برایم سخت است

/ 0 نظر / 8 بازدید